fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

FIMEK

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK nastoji da u procesu studiranja kroz sinergiju profesionalnog, savremenog i kvalitetnog obrazovanja i usavršavanja kod studenata formira pozitivan stav prema sticanju novih znanja i veština i stalnom usavršavanju, a u cilju sigurnog postizanja uspeha i napredovanja u karijeri. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima želimo da pružimo vrhunsko obrazovanje i održimo kontinuitet u njihovom usavršavanju.

Sledeći inovativan pristup obrazovanju, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment danas predstavlja dinamičnu obrazovnu zajednicu koja prihvata proaktivan pristup promenama u okruženju i kontinuirano usavršava svoje nastavne procese i celokupan sistem rada. Nastavni plan i program sačinjeni su po uzoru na savremene koncepte studiranja, koji podrazumevaju samostalno kreiranje dela strukture programa, kroz opcione grupe predmeta. Struktura plana i programa Fakulteta je u skladu sa trendom reforme visokog obrazovanja u Evropi.

Ono po čemu se posebno ističemo je visok stepen interaktivne nastave, kompetentan nastavni kadar i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu. Na taj način kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Osim toga, posebnu pažnju poklanjamo pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja studentima, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.

Studije na našem fakultetu karakteriše: rad u malim grupama,mentorske grupe, studije slučaja, isticanje individualnog razvoja studenata, timski rad kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanje praktičnih znanja, korišćenje savremene tehnologije.

Naš zadatak jeste da studentima obezbedimo kvalitetna znanja, veštine i sposobnosti analitičkog rasuđivanja uz uvažavanje najviših akademskih standarda.

Po završetku studija, naši studenti su visoko osposobljeni za rad u oblastima poslovne ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, diplomatije i menadžmenta u prehrambenoj industriji, biljnoj i stočarskoj proizvodnji, u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, IT-a…

 

Osnovne akademske studije

 

Ekologija

Studijski program Ekologija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i formiranje i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema u oblasti ekologije.

Studijski program Ekologija studentima pruža sva neophodna znanja potrebna za obavljanje najrazličitijih poslova koji zahtevaju znanje iz oblasti ekologije. Savladavanjem ovog studijskog programa studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno postaju osposobljeni da daju odgovor na sva pitanja i sve probleme u ovoj oblasti. Nakon završetka ovog studijskog programa studenti imaju mogućnost zapošljavanja kako u laboratorijama i agencijama koje se bave ekologijom i kontrolom kvaliteta životne sredine, tako i u inspekcijama, državnim agencijama, konsultantskim firmama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, industriji i slično.

Osnovne akademske studije traju 4 godine i nose 240 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Ekologija student stiče zvanje DIPLOMIRANI EKOLOG.

Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenta, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanje stručnjaka iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

 

Drumski saobraćaj i transport

 

Studijski program Drumski saobraćaj i transport je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu uspešni profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama drumskog saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport pruža studentima znanja i veštine iz oblasti planiranja saobraćaja i infrastrukture, projektovanja, regulisanja i upravljanja na mreži puteva i ulica, projektovanja kapaciteta, vrednovanja, upravljanja i eksploatacije drumskih saobraćajnica.

Savladavanjem studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravlјaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok lјudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.

Za studente je tokom studija organizovana stručna praksa kao deo nastavnog procesa kako bi stekli veštine koje zahteva savremeno tržište rada i na taj način obezbedili sigurno zaposlenje.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA.

 • Nakon završetka studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti su na raspolaganju brojne mogućnosti zaposlenja usaobraćajno–transportnim kompanijama,
 • proizvodnim, industrijskim preduzećima,
 • trgovačkim i distributivnim kompanijama,
 • špediterskim kompanijama i transportnim agencijama,
 • drumskim i železničkim putničkim terminalima i robnim stanicama, lukama i vazduhoplovnim pristaništima,
 • organizacijama koje se bave bezbednošću saobraćaja,
 • preduzećima specijalizovanim za pružanje kompleksnih logističkih usluga – logistički provajderi,
 • javnim ustanovama – ministarstvima, komorama i drugim ustanovama na različitim nivoima gde se angažuju na poslovima vezanim za probleme saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i gradskom nivou,
 • gradskim upravama, projektnim organizacijama,
 • istraživačko-projektantskim kućama, u različitim institutima, biroima, ustanovama za statistička istraživanja, urbanističkim zavodima i drugim ustanovama, koje se bave istraživanjem, planiranjem i projektovanjem u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija,
 • bankama, medijskim i novinskim kućama,
 • osiguravajućim kompanijama,
 • carinskim upravama,
 • obrazovnim institucijama, na različitim nivoima itd.,

kao i u različitim privrednim subjektima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

 

Master akademske studije

 

Softversko inženjerstvo

Osnovni cilj studijskog programa „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti softverskog inženjerstva. Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija usaglašen je sa standardima za akreditaciju za master akademske studije, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim programima.

Nastava na ovom studijskom programu je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Studenti će neposredno sarađivati sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravati stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, imati priliku za ispoljavanje individualne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Кvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi: predavanja, izvođenja praktičnih vežbi, izradu projektnih zadataka i drugih stručnih radova i prezentaciju istih, diskusiju kroz akcenat na izražavanju i kritičko mišljenje, primena savremenih metoda “case study”, osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad, obavljanja stručne prakse.

Master akademske studije na studijskom programu „Softversko inženjerstvo“ traju 1 godinu (2 semestra) i vrednovane su sa 60 ESPB.

Nakon završetka master akademskih studija studijskog programa „Softversko inženjerstvo“, stiče se akademski naziv master inženjer softvera. Završeni program master akademskih studija kvalifikuje studenta za nastavak studiranja na doktorskim studijama kao i za permanentno učenje tokom života. Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti softverskog inženjerstva.

 

Doktorske studije

 

Računarska tehnika i informatika

Studijski program doktorskih studija Računarska tehnika i informatika je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Studijski program Računarska tehnika i informatika zasnovan je na potrebi za kadrovima najvišeg nivoa edukacije osposobljenih za sprovođenje originalnih i naučno relevantnih istraživanja u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, a što za cilj ima razvoj nauke, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, kao i razvoj novih postupaka koji doprinose opštem razvoju društva. Dakle, navedeni studijski program studentima omogućava sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama potrebnim za uspešan razvoj karijere u oblasti upravljanja složenim sistemima u okviru međunarodnih i domaćih institucija, državnih i drugih organizacija i struktura.

Po završetku doktorskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, sposobni za samostalan naučnoistraživački rad u oblasti računarske tehnike i informatike. Svršeni studenti doktorskih akademskih studija Računarska tehnika i informatika su kompetentni da vode istraživanja i da rešavaju realne probleme upravljanja preduzećem u savremenom informacionom okruženju, kao i da razvijaju sisteme za planiranje i upravljanje resursima preduzeća. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su njegove dobre a šta loše strane.

Doktorske studije studijskog programa Računarska tehnika i informatika traju tri godine i njihovim završetkom student stiče ukupno 180 ESPB i akademski naziv DOKTOR NAUKA – ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO.

Nastava se ostvaruje kroz mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije.

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak – Beograd

O Školi

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak“ osnovana je 2005. godine. Danas se možemo pohvaliti da je Škola prepoznatljiva na konkurentnom tržištu visokog obrazovanja, po stalnom usavršavanju nastavnog kadra, kvalitetu nastave i po nastavnim planovima i programima koji se lako mogu interpretirati u praksi. Diplome Škole priznate su kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Ekonomija je oduvek studentima bila atraktivna i zanimljiva oblast. Stoga je osnovni zadatak Škole jasno definisan i odnosi se na obrazovanje visokostručnog kadra koji će odmah po završetku školovanja biti u mogućnosti da odgovori na pitanja složenih problema u oblasti preduzetništva, bankarstva, javnog sektora, marketinga, ekonomije, trgovine, turizma i finansija. Naši studijski programi usaglašeni su sa Bolonjskom deklaracijom, a nastava se odvija kroz akreditovane osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije i master strukovne studije.

Na Osnovnim strukovnim studijama u trajanju od tri godine na smeru EКONOMIJA I BIZNIS studenti biraju između dva modula: 1) Trgovina i Marketnig i 2) Finansijski menadžment. Po završetku osnovnih strukovnih studija studenti stiču 180 ESPB poena i zvanje srukovni ekonomista.

Na specijalističkim strukovnim studijama u trajanju od jedne godine na smeru POSLOVNO UPRAVLJANJE studenti stiču 60 ESPB poena i zvanje specijalista strukovni ekonomista.

Na master strukovnim studijama u trajanju od dve godine na smeru UPRAVLJANJE USLUGAMA studenti stiču 120 ESPB poena i zvanje strukovni master ekonomista.

Škola je prepoznala potrebe studenata koji su u radnom odnosu, i njen cilj je da i njima pruži kvalitetne oblike studiranja. Osluškujemo naše studente i njihove potrebe, i svesni ekonomske situacije nudimo plaćanje školarine na rate. Poseban tim u Školi bavi se saradnjom sa poznatim i stranim kompanijama, jer želimo da naši studenti postanu već danas kvalitetni stručnjaci, pa se stručna praksa organizuje na svim nivoima studija.

Vizionari smo i pratimo korak u kvalitetu, standardima, korišćenju informacionih tehnologija i studentskom servisu. Budite i vi u koraku sa uspešnima. Izaberite da studirate na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Čačak“!

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija nudi Vam dva smera na Strukovnim studijama:

 1. Trgovina i marketing;
 2. Finansijski menadžment.

 

Na Specijalističkim studijama nudimo Vam smer – Poslovno upravljanje.

Dok na Master studijama se dobija zvanje – Master strukovni ekonomista.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.