fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA

Asocijacija sistemskih terapeuta (AST) je nevladina organizacija, osnovana 2005. godine, koja okuplja grupu edukovanih i medjunarodno sertifikovanih psihoterapeuta, trenerski tim koji obavlja edukaciju iz oblasti sistemske porodične psihoterpije.

Program edukacije je nacionalno i internacionalno prepoznat i akreditovan od strane relevantnih, referentnih organa: Evropske asocijacije za psihoterapiju, Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, Savez društava psihoterapeuta Srbije i Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije. AST je registrovan kao Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju.

Porodična psihoterapija je psihosocijalna intervencija usmerena na porodicu kao celinu u profesionalno organizovanom nastojanju da se promene porodični odnosi. Sistemska porodična terapija primenjuje interakcijski metod, sagledava porodicu kao sistem u promeni a individualne obrasce ponašanja razume kao rezultat interpersonalnih odnosa. U procesu razvoja porodične terapije koncepti evoluiraju, a promene osnovnih ideja prate razvoj kliničke, posebno socijalne psihologije i drugih psihoterapijskih pravaca.

Korišćenje ideja i intervencija sistemske porodične terapije (“misliti sistemski”), mada različito od kompleksnog psihoterapijskog tretmana, danas je primenljivo i od izuzetne važnosti u organizovanju značajnih programa u različitim i kliničkim i nekliničkim okvirima. Sveukupna efikasnost sistemske terapije danas je dobro potvrđena (A.Carr, 2009). Studije praćenja primene multisistemske porodične terapije širom sveta potvrdile su široko indikaciono polje ove psihoterapijske metode, a sistemske intervencije su se pokazale efikasnim u tretmanu čitavog niza problema u oblasti mentalnog zdravlja odraslih i dece (najnoviji rezultati potvrdjuju visoku efikasnost intervencija porodične terapije u tretmanu razvojnih poremećaja, partnerskih problema, nasilja u porodici, poremećaja ishrane, bolesti zavisnosti i poremećajima sa anksioznošću).

Intervencije su kratke i mogu biti ponuđene od strane mnogih profesionalaca, za mnoge od intervencija su izrađeni priručnici koji se fleksibilno mogu koristiti tokom primene.

Psihoedukativna porodična terapija se realizuje u mnogim formatima (pojedinci, parovi, porodice, grupe), uključujući i terapijske sesije sa pojedinačnim porodicama, terapijske sesije sa više porodica, grupne terapijske sesije, rad sa timovima i organizacijama itd. Programi usavršavanja iz porodične terapije u svoj kurikulum uključuju praksu baziranu na dokazima a izazov za sistemske terapeute i programe usavršavanja iz porodične terapije je razvijanje koherentnog, sveobuhvatnog radnog okvira multi-modalnog pristupa.

 

Edukacija iz sistemske porodične terapije
Program edukacije
Realizuje se u skladu sa standardima Evropske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy i European Family Therapy Association- Training Institute Chamber) i obezbedjuje prohodnost u sticanju nacionalnog sertifikata i sertifikata Evropske asocijacije za psihoterapiju. Proces sticanja znanja i veština iz oblasti porodične terapije obuhvata kompletan trening program koji traje četiri godine. Program je prilagodjen aktuelnom kontekstu i pokazao se efikasnim i korisnim u odnosu na potrebe i zadatke širokog delovanja relevantnih i vladinih i nevladinih organizacija. Program prve godine je akreditovan od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Srbije 2008. godine.

  • Prva godina edukacije (uvodni kurs)
  • Druga godina edukacije (savetodavna praksa)
  • Treća i četvrta godine edukacije (psihoterapijska praksa)

Voditelj edukativnog programa
Prof Dr sci. med. Nevena Čalovska-Hercog, neuropsihijatar, porodični terapeut, generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, komore trening instituta (EFTA-TIC), Generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Saradnici u edukaciji su porodični terapeuti sa nacionalnim i evropskim sertifikatom u oblasti sistemske porodične terapije.

U edukativnom programu učestvuju istaknuti, renomirani nacionalni i medjunarodni stručnjaci po pozivu i učesvovanje na njihovim seminarskim radionicama se uključuje u ukupan broj sati edukacije.

Metod rada
Osnovni metod rada je grupni-interaktivni rad radioničarskog tipa. Predvidja se realizacija ukupno 11 jednodnevnih radionica tokom školske godine (u ritmu jedanput mesečno).

Polaznici
Program edukacije je prilagodjen i namenjen stručnjacima multidisciplinarnih timova (psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, specijalni pedagozi, lekari). Moguća veličina grupe je u rasponu od 10 do 20 učesnika. U cilju uspostavljanja kontinuiteta u radu grupa je zatvorenog tipa.

Sertifikati
Završavanjem druge godine edukacije dobija se sertifikat o ovladavanju znanjima i veštinama porodičnog savetovanja. Završavanjem kompletnog četvorogodišnjeg programa edukanti stiču zvanje porodičnog psihoterapeuta i dobijaju sertifikat koji obezbedjuje neposrednu prohodnost za sticanje Evropskog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Evropska asocijacija za psihoterapiju i nacionalnog sertifikata za psihoterapiju koji izdaje Savez društava psihoterapeuta Srbije.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.