fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Privatna srednja škola "Nikola Tesla" Novi Pazar

 

O ŠKOLI

Privatna srednja  škola “Nikola Tesla” je počela sa radom 2019. godine. Škola je opremljena modernim sredstvima za rad koja nastavu čine lakšom za izvođenje. Diploma srednje škole priznata je u svetu i učenicima omogućava lakše zapošljavanje. Škola je akreditovana i ispunjava sve uslove propisane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Srednja škola “Nikola Tesla” verifikovana je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za ostvarivanje planova i programa nastave i učenja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita, obrazovni profili Medicinska sestra – tehničar, Medicinska sestra – vaspitač i Stomatološka sestra – tehničar od školske 2019/2020. godine.

Verifikacijom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od školske 2021/2022. godine Srednja škola “Nikola Tesla” ostvaruje planove i programe nastave i učenja obrazovnih profila Vozač motornih vozila i Tehničar drumskog saobraćaja, u području rada Saobraćaj. Za ostvarivanje planova i programa nastave i učenja obrazovnih profila iz područja rada Saobraćaj, Srednja škola “Nikola Tesla” u Novom Pazaru, pored postojećih uslova u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, obezbedila je i dodatne. Novi, dodatni prostor, oprema i nastavna sredstva opredeljeni su za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja stručnih predmeta navedenih obrazovnih profila.

O VLASNICI ŠKOLE

Birsena Duljević, profesor, naučnik, istraživač, pisac i uspešna preduzetnica, rođena je 10.11.1974. godine u Novom Pazaru. Doktorirala je na katedri za Staroslovenski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Autor je brojnih naučnih radova. Radi kao nastavnica srpskog jezika, koordinator Univerziteta “Nikola Tesla” i Univerziteta NUBLL u Banja Luci i kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.

Duboko veruje da je obrazovanje temelj svakog uspešnog društva i da je pravilna edukacija mladih značajna za budućnost naše države, pa 2019. godine osniva Srednju školu “Nikola Tesla” u Novom Pazaru. Zahvaljujući profesionalnom radu, savremenim nastavnim sredstvima i permanentnim ulaganjem u poboljšanje vaspitno – obrazovnog procesa, škola svake godine broji sve više učenika.

U njenoj bogatoj biografiji valja istaći da je kao istaknuta preduzetnica pokrenula inicijativu za osnivanje fondacije za stipendiranje i podršku talentovanih mladih ljudi, pomoć socijalno ugroženim pojedincima, porodicama i kontinuiran mentorski rad. Iz fonda porodične firme pomaže samohranim majkama i stipendira decu iz ugroženih porodica.

NAŠ CILJ

Cilj nam je da naši polaznici izađu potpuno osposobljeni za rad, jer će od njihove spremnosti i obučenosti zavisiti ljudski životi. Svesni smo odgovornosti koju nosi obučavanje naših polaznika i zato smo izabrali kvalitetan nastavni kadar sa višegodišnjim iskustvom u zdravstvenom sistemu.

PODRUČJE RADA – ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

OBRAZOVNI PROFILI

Naša škola nudi upis učenicima na sledećim smerovima:

  • Medicinska sestra – tehničar
  • Medicinska sestra – vaspitač
  • Stomatološka sestra – tehničar

MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR

Obrazovanje ovog profila u području rada zdravstvo i socijalna zaštita traje 4 godine. Uobičajeni naziv za ovaj profil opšti smer ukazuje da se učenici po njegovom završetku mogu zaposliti na mnogim radnim mestima u zdravstvenim ustanovama i socijalnim institucijama.

Kvalitet nastavnog plana i programa, kao i kvalitet nastavnog kadra, obezbeđuje sticanje dobrog opšteg i stručnog znanja, fond časova iz zdravstvene nege i izvođenje vežbi u prostorijama naše škole obezbeđuje i doprinosi usvajanju veština i formiranju pozitivnih navika. Učenik se posle završenog školovanja lako uključuje u proces rada, brzo i odgovorno prihvata sve izazove radnog mesta i ovog pre svega humanog zanimanja.

MEDICINSKA SESTRA – VASPITAČ

Medicinska sestra vaspitač, pored brige o zdravlju dece brine i o njihovom vaspitanju. Usled toga ovaj posaoje jako zahtevan i ogovoran. Zato je neophodno da školovanje lica koja će se baviti ovim poslom, bude kvalitetno i sadržajno obogaćeno prksom. Usled toga smo mi angažovali profesore sa odgovarajućim iskustvom i znanjem u ovoj oblasti, pri čemu smo praksu obezbedili u renomiranim državnim i privatnim predškolskim ustanovam.

Po završetku ovogobrazovnog profila u našoj Školi, polaznici mogu odmah početi sa radom u odgovarajućoj predškolskoj ustanovi ili nastaviti školovanje na nekom od fakulteta, usled toga što im završetak ovog obrazovnog profila, omogućava sticanje četvrtog stepena stručne spreme.

STOMATOLOŠKA SESTRA – TEHNIČAR

Smernicama koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je predviđeno da se učenici koji su zainteresovani za ovaj obrazivni profil, školuju ukupno 4 godine, te da se upoznaju sa brojnim kako stručnim, tako i opštim predmetima. Isto tako je obaveza svakog đaka da ispoštuje pravilo koje se odnosi na pohađanje prakse, a čije trajanje je precizno određeno od strane pomenutog ministarstva i sprovodi se u sklopu odgovarajućih zdravstvenih ustanova.

Ko god bude odlučio da se za navedeno zanimanje kvalifikuje će, svakako biti detaljno upoznat i sa svim obavezama koje zaposleni na tom radnom mestu moraju ispuniti, a što uključuje ne samo asistiranje doktoru stomatologije u toku različitih intervencija, već i sterilizaciju instrumenata, kao i brigu oko potrošnog materijala, a između ostalog i prijem pacijenata, te vođenje precizne evidencije i mnoge druge poslove.

PODRUČJE RADA – SAOBRAĆAJ

OBRAZOVNI PROFILI

Naša škola nudi upis učenicima na sledećim smerovima:

  • Vozač motornih vozila
  • Tehničar drumskog saobraćaja

VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Vrši prevoz putnika i robe, upravljajući različitim motornim vozilima. Upoznat je sa pravilima o regulisanju saobraćaja i bezbednosti na putu, poznaje osnove transportnog prava, saobraćajne psihologije i u toku je sa informacijama o stanju na putevima, ulicama i parkiralištima. Zadužen je za održavanje vozila i otklanjanje kvarova, dobijanje svih potrebnih dokumenata, utovar i istovar i bezbednost tereta tokom prevoza.

Učenici se osposobljavaju da se bave: tehničkim održavanjem vozila, pogonskim motorima, popravkom i održavanjem glavnih delova, sistemom za hlađenje, mehanizmom za upravljanje, spojnicama, menjačima stepena prenosa, pogonskim mostom i zglobnim prenosnicima, sistemom za oslanjanje, točkovima i pneumaticima, sistemom za kočenje.

Za tri godine školovanja, kroz trening i obuku stiče se dozvola za upravljanje vozilima “B” i “C” kategorije. Posao zahteva provođenje dužih perioda u sedećem položaju prilikom upravljanja vozilima i izloženost različitim klimatskim uslovima i saobraćajnoj buci. Vozači motornih vozila mogu da nađu posao u medicinskim ustanovama, firmama za prevoz putnik i tereta, taksi udruženjima i komunalnim službama.

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Ovaj obrazovni profil omogućava učenicima da steknu teorijska i praktična znanja o organizaciji i prevozu putnika i robe, o bezbednosti i regulisanju saobraćaja, o saobraćajnoj infrastrukturi, motorima i motornim vozilima, kao i mnoge detalje vezane za drumski saobraćaj.

Nakon završetka školovanja, tehničar drumskog saobraćaja postaje stručno osposobljen da obavlja sledeće poslove: planira, priprema, organizuje i kontroliše rad voznog parka, vodi brigu o tehničkoj ispravnosti i ekonomičnosti voznog parka, obrađuje i vodi evidenciju i dokumentaciju za vozni park i vozno osoblje, obavlja špediterske poslove, vrši tehnički pregled, registraciju i osiguranje vozila, izrađuje red vožnje, izrađuje cene prevoza putnika i robe, planira postavljanje saobraćajne signalizacije, ispituje i prati promene na transportnom tržištu.

Četvorogodišnjim programom školovanja za ovaj obrazovni profil obuhvaćena je i obuka za “B” kategoriju. Učenici nakon završetka ovog obrazovnog profila imaju mogućnost da svoje školovanje nastave na velikom broju fakulteta i viših škola.

Sa ovim obrazovnim profilom moguće je zaposliti se i u drugim ustanovama: inspekcijskim službama, službama unutrašnjih poslova, urbanističkim zavodima, osiguranju, tehničkim pregledima, rent -a – kar agencijama i slično.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.