fbpx
Kontaktirajte nas
+381 64 920 45 48
E-Mail adresa
obrazovanje.jagodina@gmail.com
LOKACIJA
Kralja Petra I, broj 3, lokal 4, 35000 Jagodina Srbija

Toplička akademija strukovnih studija

O Akademiji

Toplička akademija strukovnih studija – TAAS osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj: 02-
3689/2022 od 11.maja.2022. godine.
Odlukom Vlade Republike Srbije osnovana je nova visokoškolska ustanova, sa višedecenijskim iskustvom
rada u obrazovanju, i to:
Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije Prokuplje
Odsek za poslovne studije Blace
Akademija u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački rad kao deo
jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Delatnost Akademije je ostvarivanje visokog obrazovanja
kroz strukovne studije, u okviru akreditovanih studijskih programa. Akademija u okviru svoje delatnosti
može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života, van okvira studijskih programa, kao i
druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati stručnog, naučnog, istraživačkog i umetničkog rada,
pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Ciljevi i zadaci

-Razvoj i utvrđivanje studijskih programa, čime preuzimamo odgovornost za kvalitet obrazovanja.
-Sloboda izbora metoda interpretacije nastavnih sadržaja čime nastavno osoblje preuzima odgovornost
za razumevanje materije, sticanje znanja i kompetencija studenata.

-Više vremena u interaktivnom radu sa studentima – primenjujemo koncept „student u centru učenja”.
-Student je dužan da ispunjava nastavne i predispitne obaveze.
-Stalno unapređenje efektivnosti i efikasnosti studiranja.
-Korektno ophođenje i uvažavanje u odnosima sa studentima.
-Podrška učešću studenata u podizanju kvaliteta nastavnog procesa.
-Saradnja sa poslodavcima, privrednim i javnim sektorom u cilju unapređenja relevatnosti studijskih
programa na nacionalnom nivou.
-Težnja ka primenljivim znanjima i veštinama.
-Internacionalizacija Akademije, mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja i učešće u
međunarodnim projektima.
-Nastava je prioritetna aktivnost.
Akademija organizuje i izvodi strukovne studije, u skladu sa Zakonom, koje osposobljavaju studente za
primenu znanja i veština potrebnih za neposredno uključivanje u radni proces.

Vizija

Toplička akademija strukovnih studija zasnovana na principima obezbeđenja kvaliteta, prepoznata i
pozicionirana u nacionalnom i međunarodnom obrazovnom prostoru kao i profesionalnom okruženju, u
kojoj studenti stiču međunarodno priznate i konkurentne kompetencije u skladu sa aktuelnim i
dugoročnim potrebama društva i razvoja Republike Srbije.

Misija

Kroz akreditovane osnovne, specijalističke i master strukovne studijske programe, različite oblike
celoživotnog učenja, stručni, naučno-istraživački rad u specifičnim, oblastima, Toplička akademija
strukovnih studija pruža studentima savremena znanja, veštine i kompetencije, koje im omogućavaju da
pronađu svoje mesto na tržištu rada, doprinesu razvoju društva i budu konkurentni u profesionalnom
okruženju, na domaćem i međunarodnom prostoru. Oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju u visokom
strukovnom obrazovanju i sarađujući sa domaćim i inostranim visokoobrazovnim ustanovama, kao i
privrednim i ostalim subjektima, Akademija neprekidno unapređuje obrazovni proces i usklađuje
kompetencije svojih diplomiranih studenata sa potrebama i očekivanjima poslodavaca, šire društvene
zajednice i strateškim tendencijama razvoja Republike Srbije. Razvojem međunarodne prepoznatljivosti i
atraktivnosti, kroz strateške i druge projekte, studentske, nastavne i nenastavne mobilnosti, Akademija
konstantno unapređuje znanja, veštine i kompetencije studenata i zaposlenih. Učešćem u realizaciji
stručnih, naučno-istraživačkih i umetničkih, komercijalnih i nekomercijalnih projekata, Akademija
motiviše studente i zaposlene da stečena znanja i veštine primenjuju i razvijaju u praksi i time doprinose
ostvarivanju ciljeva Akademije i svojih ličnih ciljeva. Društveno odgovorno ponašanje zaposlenih i
studenata, kao i poštovanje kodeksa profesionalne etike i akademskog integriteta, temelj su delovanja,
ugleda i prosperiteta Akademije.

Kontaktirajte nas za više informacija

WordPress Theme built by Shufflehound. Centar za obrazovanje Jagodina 2020.